© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Nawet w przypadku zawierania umowy z osobą, którą dobrze znamy, czy w ramach stałej współpracy, warto wziąć pod uwagę ewentualność powstania sporu związanego z taką umową. Należy przy tym pamiętać,

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Zobacz także ostatnie aktualności z zakresu mediacji i negocjacji:

Działam nie tylko jako mediator, lecz także jako pełnomocnik Klienta przy mediacjach i negocjacjach. W odróżnieniu do bezstronnej roli mediatora, rolą pełnomocnika jest wspieranie stanowiska Klienta i dążenie do wypracowania rozwiązania korzystnego dla reprezentowanej strony.

 

Negocjacje odbywają się zazwyczaj przy zawieraniu umów lub tworzeniu wspólnych strategii biznesowych. Mediacje – zazwyczaj już po powstaniu sporu między stronami. Rolą negocjatora (oraz pełnomocnika strony w mediacji) jest rozpoznanie sprawy, pozycji negocjacyjnej i celów Klienta oraz ustalenie z Klientem strategii negocjacyjnej.

 

Zarówno w negocjacjach, jak i podczas rozmów ugodowych, istotne jest dążenie do jak najpełniejszej realizacji celów i założeń Klienta, przy jednoczesnej dbałości o „podpisywalność” ewentualnej umowy bądź ugody – jeżeli bowiem strony dążą do osiągnięcia porozumienia, żądania przez nie stawiane nie mogą być niemożliwe do realizacji.

 

Zaletą uczestnictwa adwokata w negocjacjach i mediacji jest brak związków personalnych z żadną ze stron – adwokat jest zaangażowany w ochronę interesów Klienta wyłącznie zawodowo i merytorycznie, nie zaś emocjonalnie. Pozwala to na obiektywną ocenę sytuacji i wskazanie różnych możliwych rozwiązań, a w konsekwencji bardziej efektywne prowadzenie negocjacji.

Pełnomocnik w mediacjach
i negocjacjach

Mediacja to skuteczny sposób na rozwiązanie sporu na drodze pozasądowej. Strony przy udziale mediatora wspólnie i samodzielnie wypracowują warunki porozumienia spisywane następnie w ugodzie – spór zostaje więc rozwiązany zgodnie z wolą stron, bez narzucenia im rozwiązania przez stronę trzecią. Niewątpliwą zaletą mediacji jest jej odformalizowanie – to procedura bardziej komfortowa i mniej stresująca niż postępowanie sądowe.

 

Mediacją rządzą cztery główne zasady:

 

  1. DOBROWOLNOŚĆ – postępowanie mediacyjne może zostać przeprowadzone wyłącznie za zgodą uczestniczących w niej stron. Zgoda na udział w mediacji może zostać wycofana na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron.

 

  1. BEZSTRONNOŚĆ – mediator nie jest stroną mediacji i nie może stawać po żadnej ze stron. Mediator zapewnia stronom mediacji równe traktowanie.

 

  1. NEUTRALNOŚĆ – mediacja ma służyć uzgodnieniu warunków porozumienia przez strony, a nie przez mediatora. Mediator nie może narzucać ani sugerować stronom żadnego rozwiązania – może jedynie w sposób obiektywny przedstawić możliwe sposoby rozwiązania sporu.

 

  1. POUFNOŚĆ – zarówno mediator, jak i strony uczestniczące w mediacji, mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku mediacji i w związku z jej prowadzeniem. W przypadku sporu sądowego miedzy stronami, mediator nie może również zostać przesłuchany jako świadek na fakty stanowiące tajemnicę mediacji.

 

Ugoda zawarta przed mediatorem może podlegać zatwierdzeniu przez sąd. Tak zatwierdzona ugoda otrzymuje moc wyroku sądowego – nie tylko zastępuje wyrok wydany przez sąd, lecz także jest tytułem egzekucyjnym. Oznacza to, że w przypadku niewykonania postanowień ugody przez jedną ze stron, druga strona, po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, może skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

 

Korzyścią z prowadzenia mediacji przez adwokata jako mediatora jest fakt, że jako profesjonalista w zakresie prawa, zadba on o zgodność ugody z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, jednocześnie zapewniając, że zapisy ugody nie będą zmierzały do obejścia prawa. Innymi słowy, adwokat dopilnuje, by ugoda nadawała się do wykonania i zatwierdzenia przez sąd.

Mediacje

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Szukasz mediatora?

 

Potrzebujesz wsparcia profesjonalnego pełnomocnika

w negocjacjach lub mediacjach?

 

Zapraszam do kontaktu:

+48 511 905 795

Mediacje

Negocjacje

Kontakt

Aktualności