© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Administratorem Strony (www.jd-adwokat.pl), profilu na Instagramie (www.instagram.com/jd_adwokat), konta Twitter (www.twitter.com/joanna_adwokat) oraz administratorem danych osobowych jest: Adwokat Joanna Dudek, NIP: 6793249682, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków (dalej: „Administrator”).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem: biuro@jd-adwokat.pl

 

§ 1. Definicje

Strona – każda strona (podstrona) internetowa działająca w domenie www.jd-adwokat.pl oraz powiązane konta na portalach społecznościowych: Instagram (www.instagram.com/jd_adwokat), Twitter (www.twitter.com/joanna_adwokat)

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych przez Administratora dotyczy wszystkich osób korzystających ze Strony i usług dostępnych na Stronie, w szczególności z formularza kontaktowego, a także osób kontaktujących się z nami mailowo, telefonicznie lub w inny sposób.

 

Kontakt

 • Korzystając z formularza kontaktowego lub przesyłając e-mail na adres biuro@jd-adwokat.pl, lub jd@jd-adwokat.pl, zostawiając komentarz na portalu społecznościowym lub kontaktując się ze mną telefonicznie, Użytkownik ujawnia swój adres e-mail lub telefon lub dane użytkownika widoczne w danym portalu społecznościowym, może też podać inne dane osobowe.

 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Administratorem. Dame te przetwarzane są w celu przyjmowania i obsługi kierowanych do nas zapytań i zgłoszeń oraz interakcji z Użytkownikiem na portalach społecznościowych.

 • Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przyjmowaniu i obsłudze zapytań i zgłoszeń Użytkowników, kontaktu z Użytkownikami - prowadzeniu z Użytkownikami korespondencji lub rozmów oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania.

 • Dane będą przechowywane na czas niezbędny dla obsługi zapytań i zgłoszeń. Następnie dane mogą zostać zarchiwizowane dla celów dowodowych, w przypadku istnienia uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, czy też obrony przed kierowanymi roszczeniami - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

Aktywność w social mediach

 • Jeżeli Użytkownik polubi/zaobserwuje moje konta na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter itp.) lub zamieści na tych kontach komentarz lub wykona inną aktywność, Użytkownik przekazuje swoje dane, na które składają się nazwa Użytwownika na danym portalu społecznościowym oraz wszelkie udostępnione przez Użytkownika publicznie treści (w tym zdjęcia) i interakcje. Dane te trafiają nie tylko do Administratora, lecz także do podmiotów administrujących danymi portalami społecznościowymi. Podanie danych jest niezbędne w zakresie, w jakim dla aktywności wymaga dany portal społecznościowy.

 • Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach określonych przez dany portal społecznościowy. Ze strony Administratora podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - dane służą do wchodzenia w interakcje z Użytkownikami i zbierania informacji statystycznych o aktywności Użytkowników.

 • Zakres udostępnionych danych zależy od Użytkownika, który z poziomu konta na portalu społecznościowym może zarządzać ustawieniami prywatności. Użytkownik zgodnie z zasadami danego portalu społecznościowego ma możliwość usunięcia swojego konta lub udostępnionych treści, a także cofnięcia interakcji takich jak polubienia. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia profili Administratora na danych portalach społecznościowych, z zastrzeżeniem wcześniejszego usunięcia przez Użytkowników.

Analiza danych i administrowanie Stroną

 • Za pomocą funkcjonalności Strony, jak również plików cookies własnych i podmiotów trzecich (takich jak Meta - Facebook, Instagram), mogę badać aktywność Użytkowników na Stronie poprzez zbieranie i analizę danych statystycznych zbieranych w sposób automatyczny. Nie zbieram w ten sposób danych osobowych, a jedynie informację o poruszaniu się po Stronie i wykonywanej przez Użytkowników aktywności (polubienia, komentarze).

 • Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na badaniu aktywności Użytkowników i administrowaniu Stroną. W zakresie plików cookies opcjonalnych, podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Dane będą przechowywane do czasu dezaktualizacji zebranych informacji, nie dłużej niż na okres 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody przez Użytkownika. 

Obowiązki prawne i archiwizacja danych

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celu tworzenia ewidencji i rejestrów czynności przetwarzania wynikających z RODO, np. w celu umożliwienia Użytkownikom realizacji swoich uprawnień wynikających z RODO. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być również przechowywane dla celów archiwalnych i dowodowych - w celu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby ich wykazania, w szczególności dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. Wtedy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania obowiązków prawnych przez czas wymagany przepisami prawa, a w zakresie danych mających związek z ustaleniem lub dochodzeniem roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

 

§ 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:

 • prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,

 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

 

§ 4. Pliki cookies i podobne narzędzia

 • Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony i oferowanych usług oraz kierowania do Użytkownika treści spersonalizowanych pod kątem działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie, w szczególności w celu lepszego dopasowania proponowanych usług do preferencji Użytkownika.

 • Administrator korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Meta, Twitter) służących do monitorowania sposobów przeglądania Strony przez Użytkowników.

 • Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że Administrator nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.

 • Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników.

 • Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować. Ograniczenie lub zablokowanie cookies może jednak powodować nieprawidłowości w działaniu Strony lub niepełne wykorzystanie jej funkcjonalności.

 • Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę w danej strefie czasowej oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

 • Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.

 • Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

 

§ 5. Odbiorcy danych

 • Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Administrator dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 • Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy świadczeniu usług i przetwarzania danych). Są to w szczególności podmioty będące administratorami lub świadczące usługi hostingu domeny, serwerów strony i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane (Home.pl, WebWave) podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony, pracownicy Administratora, firmy księgowe, oraz sądy i uprawnione organy państwowe. Dostęp do danych podmiotom trzecim jest udzielany wyłącznie wtedy, jeżeli jest konieczny.

 • Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Administratora jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google i Meta (Google Ads, Google Analytics). Dostawcy tych usług zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

 

§ 6. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie z uwagi na zmianę lub dodanie funkcjonalności Strony, zmianę przepisów prawa lub interpretacji tych przepisów. Zachęcam do zapoznawania się z Polityką na bieżąco. Jeżeli zmieni się sposób przetwarzania Twoich danych, zostaniesz o tym poinformowana/poinformowany.

Polityka prywatności
i cookies

+48 511 905 795