Tym samym, ustawodawca zdecydował się objąć szczególną ochroną również przedsiębiorców na prawach konsumenta. Są to przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy dokonują z innymi przedsiębiorcami czynności prawnych wykraczających poza ich zakres działalności. Chodzi tutaj o faktyczny zakres wykonywanej działalności, nie tylko o przedmiot działalności ujawniony w CEiDG.

Ochrona nie dotyczy więc przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi wpisanymi do CEiDG, nie obejmuje więc spółek prawa handlowego. Obejmuje natomiast wspólników spółek cywilnych (spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców indywidualnych wpisanych do CEiDG).

 

 

Skąd wynika szczególna ochrona konsumentów?

 

Przeciętny konsument jest w polskim porządku prawnym uważany za stronę słabszą w relacjach z przedsiębiorcą, nie posiadającą istotnej pozycji negocjacyjnej i rzeczywistego wpływu na treść zawieranej umowy. Dlatego też zostały mu przyznane specjalne uprawnienia i ułatwienia, stanowiące narzędzia obrony przed ewentualną nieuczciwością przedsiębiorcy lub nadużywaniem przez niego uprawnień.

 

 

Co zmiana definicji konsumenta oznacza dla przedsiębiorców?

 

Przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący działalność internetową i dokonujący sprzedaży na odległość, muszą znacznie uważniej weryfikować osoby, z którymi zawierają umowy. Aktualnie nie wystarczy sprawdzenie, czy klient wskazał numer NIP do faktury, by wykluczyć go z grona konsumentów. Należy jeszcze zwrócić uwagę, czy klient – przedsiębiorca dokonuje zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W niektórych przypadkach, w celu uzyskania pewności w tym zakresie, może być konieczny bezpośredni kontakt z takim przedsiębiorcą.

Przede wszystkim jednak kategoria klientów o szczególnych, konsumenckich uprawnieniach, uległa znacznemu poszerzeniu, co pociąga za sobą zwiększenie nakładu pracy po stronie przedsiębiorców i zachowanie szczególnej ostrożności w relacjach gospodarczych.

 

 

Umowy z konsumentami

 

Dla przedsiębiorców niezmiernie istotne jest posiadanie dobrych wzorów umów z konsumentami (dotyczy to również regulaminów sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną i innych regulacji stosowanych w relacjach z konsumentami). Prawidłowo sporządzona umowa, zgodna z przepisami o ochronie konsumentów i wytycznymi UOKiK, a więc wolna od klauzul abuzywnych (niedozwolonych) zapewnia przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu codziennego biznesu i zmniejsza ryzyko występowania przez klientów z roszczeniami dotyczącymi zawartych umów.

 

 

Jeżeli chcesz się upewnić, czy stosowana przez Ciebie umowa jest zgodna z przepisami o ochronie konsumentów lub potrzebujesz przygotowania takiej umowy bądź regulaminu, zapraszam do kontaktu.

 

Art. 5564. Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 38a. Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 3855. Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kim jest konsument?

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją prawną zawartą w art. 221 k.c., konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dla konsumentów została przewidziana szczególna ochrona związana z zawieraniem przez nich umów – w szczególności dotycząca zakazu zamieszczania w umowach z konsumentami klauzul niedozwolonych, możliwości składania reklamacji oraz umożliwienia konsumentom odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Od 1 stycznia 2021 r. do zasad dotyczących klauzul niedozwolonych i odstąpienia od umowy zostały dodane zapisy zrównujące uprawnienia konsumenta niebędącego przedsiębiorcą z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą.

Zapisy te znalazły się w art. 3855 k.p.c., 5564 k.p.c. oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta:

Do niedawna odróżnienie konsumenta od przedsiębiorcy było stosunkowo proste. Za konsumentów uważane były wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dokonujące czynności prawnych z przedsiębiorcami.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy, które ten podział znacząco zmodyfikowały.

 


      SPIS TREŚCI:


  1. Kim jest konsument?
  2. Skąd wynika szczególna ochrona konsumentów?
  3. Co zmiana definicji konsumenta oznacza dla przedsiębiorców?
  4. Umowy z konsumentami


15 października 2022

Konsument czy przedsiębiorca?

+48 511 905 795

© 2022 ADWOKAT JOANNA DUDEK

KANCELARIA ADWOKACKA I MEDIACYJNA

biuro@jd-adwokat.pl

+48 511 905 795

+48 12 428 11 40

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną